Vedtægter

Slettebjerggaard Rideforening

Vedtægter og bestyrelsen


 


§ 1:

Foreningens navn er Slettebjerggård Rideforening (SRF). Foreningens hjemsted er Halsnæs Kommune.


§ 2:

Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten og især at oplære ungdommen i alt vedrørende hestens pleje og brug med henblik på deltagelse i ridearrangementer.


§ 3:

Rideforeningen er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Dansk Idrætsforbund (DIF), hvorfor foreningen og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4:

Anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen. I foreningen optages aktive og passive juniorer og seniorer. Et medlem er junior til og med det kalenderår, hvori det fylder 25 år. Juniormedlemmerne er ikke  valgbare til bestyrelsen før det fyldte 18. år. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke af forældre eller værge. Passive medlemmer optages i foreningen med den begrænsning, at de ikke har ret til at repræsentere SRF i konkurrencer. Medlemsskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen, men deltagelse i arrangementer kan først finde sted, når kontingent er betalt.


§ 5:

Medlemskontingentet, hvis størrelse fastsættes ved den ordinære generalforsamling, betales for 1 kalenderår ad gangen, der kan ikke ske refusion ved udmeldelse midt i et kalenderår. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 1. december. Er medlemskontingentet ikke betalt inden den 1. marts, ophører medlemmets rettigheder i foreningen, og vedkommende kan efter bestyrelsens beslutning slettes som medlem af foreningen og vil kun kunne optages på ny mod betaling af restance og fornyet indskud. Bestyrelsen kan give nye medlemmer forholdsmæssigt afslag i årskontingentet ved optagelse i løbet af kalenderåret. Bestyrelsen kan forhøje medlemskontingenterne med op til 10% pr. kalenderår uden at indhente generalforsamlingens godkendelse.


 

§ 6 a:

Bestyrelsen kan sanktionere ved uddeling af skriftlig advarsel, idømmelse af karantæne i maksimum 2 måneder eller foretage indstilling til generalforsamlingen om eksklusion af et medlem, hvis medlemmet udviser usportslig optræden, overtræder de til enhver tid gældende ordensregler eller på anden måde opfører sig på en sådan måde, at bestyrelsen skønner, at det er til skade for rideforeningen. Medlemmet skal have ret til at redegøre skriftligt overfor bestyrelsen inden afstemningen, hvor det kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for afgørelsen. Afgørelser kan ankes til distriktet.


§ 6 b:

Eksklusion skal behandles på en generalforsamling, hvor medlemmet skal have mulighed for at redegøre for sagen. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, blanke stemmer tælles som afgivne. Generalforsamlingens bestemmelse om eksklusion kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger.


§ 6 c:

I det af § 6 b omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen indbringes for Dansk Ride Forbunds Ordens- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund.


§ 7:

Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år. Valgbare er medlemmer af foreningen. På generalforsamlingen vælges formanden direkte og derefter vælges den øvrige bestyrelse, 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer samt sekretær. Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 1 juniorsuppleant. De valgte juniorrepræsentanter må ikke være fyldt eller fylde 18 år i det år, de vælges. I tilfælde af udeblivelse – f.eks. sygdom eller udlandsrejse i mere end 2 måneder for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanterne ikke er til rådighed i en periode på mere end 2 måneder, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal udvalg, men med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.


Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1.       Ejer og/eller forpagter af den ejerinstitution, hvor foreningen holder til.

2.       Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.

3.       Ansatte på rideetablissementet.

 


 

§ 8:

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemingen. Der udfærdiges referat efter hvert afholdt bestyrelsesmøde.


 

§ 9:

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler og varetager dennes tarv på bedste måde, dog skal pantsætning og belåning af foreningens effekter, besluttes på en generalforsamling med 2/3 flertal.

Eneprokura kan meddeles til to bestyrelsesmedlemmer, f.eks. formand / næstformand – kasserer. Bestyrelsesmedlemmer fra samme familie kan ikke begge have prokura samtidig.


 

§ 10:

Generalforsamlingen er Slettebjerggård Rideforenings højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april og indkaldes skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Tid og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden, indkomne forslag og forslag fremsat af bestyrelsen skriftligt meddeles foreningens medlemmer med mindst 7 dages varsel. Dagsorden til ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1.       Valg af dirigent.

2.       Bestyrelsen aflægger beretning.

3.       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4.       Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.

5.       Behandling af indkomne forslag.

6.       Valg:

I lige år er formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant på valg.

I ulige år er næstformand, kasserer, 1 suppleant og 1 revisor på valg.

7.       Eventuelt

 

Stemmeret opnås ved det fyldte 18. år efter indbetaling af medlemskontingent og medlemskab i 3 måneder. Ethvert medlem kan på generalforsamlingen forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Enhver beslutning træffes ved simpelt flertal, hvis intet andet er bestemt. Står stemmerne lige, forkastes forslaget.


 

§ 11:

Til ændring af foreningens vedtægter kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til Dansk Ride Forbund til godkendelse.


 

 

 

 

§ 12:

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når den anser det for nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.


 

§ 13:

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer eller revisorsuppleant. Det reviderede regnskab skal foreligge mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af foreningens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.


 

§ 14:

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. Ved den første generalforsamling skal beslutningen om opløsningen vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige aktiviteter inden for Distrikt 2.

 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen afholdt søndag d. 30. marts 2008.

 

 

Originalen er underskrevet af 5 bestyrelsesmedlemmer.