Forening

Slettenbjerggaard Rideforening

 

Info om rideforeningen, kontingent, bestyrelse og udvalgsmedlemmer mv

 

Slettebjerggård Rideforeningen er en forening og rideklub som drives af frivillige og som står for rideskolen, stævner, ridelejre mv. på ridecentret.

 

Foreningens formål er at fremme interessen for ridesporten og især at oplære ungdommen i alt vedrørende hestens pleje og brug med henblik på deltagelse i ridearrangementer.

 

 

Man skal være medlem af foreningen for at kunne deltage i hold- eller eneundervisning. Det betyder, at du ud over den månedlige holdbetaling betaler en årlig kontingent, som bla. dækker medlemskab af Dansk Rideforbund, herunder en obligatorisk forsikring som dækker frivillige hjælpere i foreningen og ansatte, nets- og bankadministration mv.

 

Generalforsamling afholdes den 2. tirsdag i marts måned kl. 19.30

Mødet finder sted på Slettebjerggaard i Skolestuen

Dagsorden er følgende:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsen aflægger beretning v/formand

3.Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.Fastsættelse af medlemskontingent, godkendelse af øvrige kontingenter og fremlæggelse af budgettet for 2017.

5.Behandling af indkomne forslag

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag kan sendes til Rideforening@slettebjerggaardridecenter.dk

6.Valg:

I lige år er formand, sekretær, 1 bestyrelsesmedlem, 1 suppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant på valg.

I ulige år er næstformand, kasserer, 1 suppleant og 1 revisor på valg.

7. Eventuelt

 

Det årlige kontingent for 2018 udgør:

 • 600 kr. for aktive seniorer.
 • 400 kr. for aktive juniorer under 25 år. Et medlem er junior til og med det kalenderår, hvori medlemmet fylder 25 år.
 • 115 kr. for passive medlemmer.

 

Bemærk, at som passiv medlem kan man ikke benytte ridehus/stalden på Slettebjerggaard eller købe ridehuskort mv.

Aktive medlemmer er personer som:

 • har hest/pony opstaldet på Slettebjerggaard
 • modtager eneundervisning eller deltager på rideskolehold og/eller ridelejre
 • køber travbane/ridehuskort

 

Ulykkesforsikring

Der er rideforeningens egne medlemmers pligt at være personligt ulykkesforsikret, og foreningen/klubben har som sådan ikke noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelse af aktiviteter i foreningensregi.

Vi har dog valgt at tegne en kollektiv ulykkesforsikring som dækker deltagere på vores ridelejre og deltagere som rider på vores rideskolehold (ej eneundervisning), men for at være omfattet af forsikringen skal man have betalt for aktivt medlemskab. Kursister er ikke omfattet af forsikringen.

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen ledes af formand Gitte Larsen

 

 • Gitte Larsen, formand
 • Poul Branick, næstformand
 • Hans Schaldemose, Kasserer
 • Maria Friedel, bestyrelsesmedlem
 • Julie Kjærgaard, juniormedlem
 • Sophus Schaldemose, juniormedlem
 • Camilla Schaldemose, sekretær
 • xxx, suppleant
 • Ditte Andersen, suppleant

 

 • Intern revisor, Gitte Kristensen
 • Intern revisor, suppleant Camilla Schaldemose

 

Slettebjerggård Rideforening og rideskole

Formand: Gitte Larsen tlf: 61342958

CVR: 11575803

Bankkontonr.: Regnr.9570 kontonr.7545916

MobilePay: 50599907

Rideforening@slettebjerggaardridecenter.dk

 

Foreningsudvalg

 

Aktive og passive medlemers deltagelse i udvalgsarbejde og foreningsarbejde

 

Stævneudvalg:

 

 

Rideskole- og ryttemærkeudvalg:

Junko Oxenløve

Ditte Andersen

 

 

Cafeudvalg:

Gitte Larsen (formand)

Gitte Kristensen

 

Materieludvalg:

Gitte Larsen (formand)

 

Aktivitets/ridelejrudvalg:

Helena Kainunlainen

Gitte Larsen (formand)

Camilla Schaldemose

 

Webudvalg:

Poul Branick

Gitte Branick